ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC

Mô hình Đường Đồng Mức | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/2000

Ngày hoàn thành: 2018

Hạng mục thi công: Mô hình

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình Đường Đồng Mức, được thực hiện trong thời gian 8 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp